فروشگاه

فنجان نعلبکی سری شیراز
50,000 تومان75,000 تومان
لیوان خمره ای سری شیراز
70,000 تومان105,000 تومان
لیوان استوانه ای سری شیراز
70,000 تومان105,000 تومان
کاسه کوچک سری شیراز
35,000 تومان53,000 تومان
کاسه متوسط سری شیراز
60,000 تومان90,000 تومان
کاسه بزرگ سری شیراز
160,000 تومان240,000 تومان
قندان سری شیراز
60,000 تومان90,000 تومان